Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Směrnice o úplatě ve ŠD (5. 9. 2012)

Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Škola – brána do života

Směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině

Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace,  podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění a § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání , v posledním znění, vydává tuto  Směrnici o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině, jako její vnitřní předpis.

 

1.      Úvodní ustanovení

 

1.1.            Tato směrnice stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen ZZ) škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

1.2.            Finanční prostředky vybrané za úplatu jsou příjmem školy

 

2.      Výše úplaty

 

2.1.Výše úplaty je stanovena takto

a)      pravidelná činnost – 100 Kč/měsíc

b)      zájmová činnost pro účastníky zapsané do ŠD – bez úplaty

c)      zájmová činnost pro účastníky nezapsané do ŠD – 30 Kč/měsíc

d)      příležitostné akce – plánované náklady určené předem

2.2.V případě, že se účastník nezapsaný do ŠD účastní více než dvou činností ŠD, hradí   úplatu za dvě činnosti

 

3.      Podmínky úplaty

 

3.1.           Úplata je splatná předem a platí se ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen a to vždy do 20. dne příslušného pololetí (do 20. září a do 20. ledna) převodem nebo hotově v termínu určeném vedoucí vychovatelkou.

3.2.           Úplata za příležitostné akce se hradí před konáním akce

3.3.           V případě zápisu účastníka do ŠD po termínu splatnosti úplaty se hradí příslušná částka do 5-ti pracovních dnů od zápisu

3.4.           Při ukončení docházky do ŠD v průběhu školního roku se na základě písemné žádosti ZZ účastníka případný přeplatek vyúčtuje

3.5.           Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy se na dobu vedlejších prázdnin činnost ŠD přeruší

3.6.           Pokud za účastníka není zaplacena úplata v termínu, vedoucí vychovatelka o tom uvědomí ŘŠ nejpozději do jednoho měsíce. ŘŠ  může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze ŠD.

 

4.      Snížení, prominutí úplaty

4.1.            Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v     hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

4.2.           Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud ZZ prokáže ŘŠ, že má nárok na některý z výše uvedených příplatků – tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen

 

  1. 5.      Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 

5.1.           Žadatel o snížení nebo prominutí úplaty předloží ŘŠ písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí UP o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu skutečně vyplácen

5.2.           ŘŠ podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v posledním znění a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v posledním znění rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku

5.3.           Údaj o snížení nebo prominutí úplaty je veden v dokumentaci účastníka ve ŠD

 

6.      Závěrečná ustanovení

 

6.1.           Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012 a současně tímto datem přestává být v platnosti Směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině ze dne

6.2.           ZZ, kteří jsou povinni hradit úhradu, budou s její výší a podmínkami platby prokazatelně seznámeni

 

Tímto dodatkem se ruší Směrnice o úplatě ze dne 3.9.2007.

 

Mgr. Marta Zakopalová

ředitelka školy

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238