Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ (10. 9. 2014)

Žáci všech tří otrokovických základních škol mohli již v září 2014 usednout do lavic v nových učebnách fyziky, chemie, matematiky, přírodopisu a zeměpisu. Město Otrokovice bylo úspěšné při získávání dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, která pokryje více než 6,5 milionů z celkových nákladů projektu ve výši 8,3 mil. korun.

Žáci ZŠ T. G. Masaryka, Trávníky i Mánesova tak budou mít k dispozici moderní techniku, která jde v přírodovědných oborech velmi dobře využít spolu s interaktivními programy i praktickými pokusy. Projekt „Modernizace přírodovědných učeben otrokovických ZŠ“ se týká celkem 13 učeben a 3 přípraven. Jde o učebny fyziky a chemie včetně jejich laboratoří, dále o učebny přírodopisu, zeměpisu, matematiky a k nim patřících přípraven. Většina učeben byla vybavena novým ozvučením a zatemněním. Některé učebny byly vybaveny novými multimediálními katedrami, demonstračními stoly, interaktivními tabulemi; jiné zase novými žákovskými lavicemi a diaprojektory, atd.

Cílem tohoto projektu bylo pořízení nového moderního vybavení, které nabídne kvalitní a zajímavou výuku a podnítí tak zájem o výuku těchto předmětů.

V případě naší školy byla modernizována laboratoř F a CH, učebna F a CH, učebna zeměpisu a učebna přírodopisu, kam bylo pořízeno vybavení za více než 2,5 mil. Kč.

Termín fyzické realizace :           červenec 2014 – srpen 2014

Celkové náklady projektu:         8 335 611 Kč

 

Dotační titul:                                 Regionální operační program Střední Morava

Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Bližší informace: www.rr-strednimorava.cz

Zdroje financování:                      Dotace      6 590 031,19 Kč

Město Otrokovice        1 745 579,81 Kč

První školní rok v nových a dovybavených učebnách

Na začátku letošního školního roku jsme dostali dárek od města Otrokovice v podobě rekonstrukce učebny chemie a fyziky, chemické laboratoře a dovybavení učebny zeměpisu a přírodopisu. V průběhu celého školního roku byly učebny využívány nejen k výuce výše uvedených předmětů, ale vzhledem k celkovému nedostatku výukových prostor  například i v hodinách matematiky, cizích jazyků nebo dějepisu. Moderní vybavení těchto učeben nám umožnilo ve větší míře propojit teoretické vyučování s praxí, zatemnění učeben zvýšilo kvalitu informací přenášených za pomoci interaktivních technologií (propojení interaktivní tabule a dataprojektoru s tablety, vizualizér, hlasovací zařízení, měřící moduly k PC) a práce v chemické laboratoři vedla žáky praktickou formou  k  pochopení přírodních zákonů. Díky kvalitnímu vybavení chemické laboratoře, jsme už nebyli v hodinách odkázáni pouze na ukázky chemických pokusů, ale vybrané pokusy si mohli žáci sami připravit a vyzkoušet. Bouřlivější průběh pokusů se nám naštěstí vyhnul, bylo však vidět, že žáky pokusy bavili.

Děkujeme touto cestou ještě jednou městu Otrokovice za přípravu a realizaci projektu „Modernizace přírodovědných učeben otrokovických škol“

Pedagogové a žáci ZŠ TGM Otrokovice

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238