Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Férová škola (22. 11. 2012)

Toto označení si zasloužíme proto, že vytváříme prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života, podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv.

Dne 13. listopadu 2012 se v Praze konala Mezinárodní konference Generace Fair pořádaná Ligou lidských práv a právě v rámci této konference jsme byli oceněni za dlouhodobé úsilí v práci se všemi žáky naší školy bez rozdílu.

Převzetí certifikátu je pro školu prestižní záležitostí i proto, že jsme pouze jednou z 18 škol v republice, které tento titul náleží.

Naše škola naplnila všechny povinné podmínky k získání certifikátu, a hodnotící komise se vyjádřila, že další ocenění zasluhuje:

  • Komunitní charakter školy –  škola se snaží být komunitním centrem, aktivně spolupracovat nejen s rodiči, zřizovatelem, ale také dalšími organizacemi a institucemi, pořádá charitativní akce, spolupracuje s vysokými školami
  • Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy a jeho směřování k efektivní týmové spolupráci, ke vzdělávání učitelů v moderních vzdělávacích metodách, k metodám podporujícím pozitivní skupinovou dynamiku a k metodám uplatňování individualizovaného přístupu k jednotlivým žákům
  • Způsob práce a tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky – v IVP jsou stanovovány velmi konkrétní cíle, IVP je naplňováno při výuce formou zařazování vhodných metod a forem práce s celou třídou, aktivní podpora učitelů či žáků poskytovaná školní psycholožkou v případě potřeby, jsou vypracovávány ve spolupráci s rodiči, třídním učitelem, výchovným poradcem a poradenským zařízením. Jedná se o otevřený dokument, který je v průběhu školního roku doplňován a aktualizován dle potřeby
  • Systém podpory sociálního začleňování žáků v rámci třídního kolektivu i v rámci školy, který sestává ze specifických aktivit pro jednotlivé třídy a program intervence v případě, že je ve třídě zaznamenáno riziko zhoršení sociálního klimatu. Na programu spolupracuje většina učitelů, školní psycholožka a školní metodik prevence.
  • Aktivní a systémový přístup vedení školy a učitelů při naplňování individuálních vzdělávacích potřeb těch žáků, u kterých sice nejsou definovány speciální vzdělávací potřeby, ale vyžadují pozornost a podporu ze strany pedagogů
  • Spolupráce s mateřskými školami - vzájemné návštěvy předškolních dětí a prvňáčků, společné akce (Pohádková škola), Den otevřených dveří atd.
  • Otevřenost a vstřícnost k žákům včetně těch, kteří přišli k zápisu až po začátku školního roku.
  • Vrstevnické aktivity – velmi dobré fungování školního žákovského parlamentu.
  • Začlenění dětí, které by jinak směřovaly do speciálního typu školy

 Férovou školu dělají féroví lidé. Všem, kteří se na chodu školy podílejí, patří poděkování za  výbornou spolupráci, která přispěla k získání významného ocenění.

Titulem Férová škola bylo oceněno dlouhodobé směřování školy v duchu školního vzdělávacího programu Škola – brána do života a také to, že jsme škola, která aktivně přistupuje k přijímání odlišností. Škola, která problémy nevnímá jako ohrožení, ale jako příležitost ke změnám, je škola progresivní a otevřená.

Zapsala Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238