Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

EU peníze školám (8. 2. 2012)

Naše škola je od 1. 9. 2011 zapojena do projektu EU peníze školám svým projektem „Škola – brána do života“.  Cílem projektu je prostřednictvím vytváření inovativních výukových materiálů zlepšit kvalitu výuku v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné a matematické gramotnosti a práci s výpočetní technikou (vytváření digitálních učebních materiálů).

Celková délka projektu je 30 měsíců.

V současné době máme schváleno všech pět  monitorovacích zpráv. Dne 24. 4.2014 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem Škola – brána do života“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2564, realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK. V průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace.

  • V první zprávě jsme odevzdali tři jednotky z šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  Každá jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů, jejich seznam následuje:

MZ 1 /VY_32_INOVACE_11 (Mgr. Hana Zvoníčková)

Najdi písmena, odděl slova; Procvičování abecedy; Procvičování abecedy; Doplňování chybějících slov; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Práce se slovy, s textem; Hry se slovy; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Hledáme jména; Procvičování práce s textem; Procvičování práce se slovy; Práce se slovy, s rýmy; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Procvičování práce se slovy; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Procvičování vyjmenovaných slov po b; Prezentace – Vánoce; Prověřování znalostí; Slovní hry; Slovní hry

MZ 1 /VY_32_INOVACE_12 (Mgr. Richard Fritscher)

Porovnávání čísel; Pyramida; Matematický had; Dům plný zvířat-jednotky; Matematické bludiště; Slovní úlohy naopak; Logický příklad; Násobilka procvičování; Matematické hlavolamy; Pamětní násobení a dělení; Zaokrouhlování čísel; Čísla do 10 000; Souřadnice-Hra na lodě; Čísla větší než 10 000; Rýsování – rovnoběžky, kolmice; Pololetní písemná práce; Převody jednotek; Násobení a dělení – násobky 10; Počítání s grafy; Přímá úměrnost

MZ 1 /VY_32_INOVACE_13 (Mgr. Marta Zakopalová, Mgr. Blanka Michnová)

Rozdělení světa; Podnebí Afriky; Afrika – opakování p. p.; Afrika-současné problémy; Sahel; Země guinejského zálivu; Stavba země, litosféra; Opakování – obyvatelstvo a oblasti Afriky; Sopky a sopečná činnost; Vznik ostrovů; ČR – poloha a rozloha; ČR – povrch; ČR – výběžky; ČR – vodstvo; ČR – sídla; ČR – vývoj hospodářství; ČR – průmysl 1; ČR – průmysl 2; ČR – průmysl 3; ČR – Kraje

  • V druhé zprávě jsme odevzdali čtyři jednotky z šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  (každá jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů) a jednu jednotku z šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů).  Jejich seznam následuje:

MZ 2 /VY_32_INOVACE_83 (Mgr. Soňa Kubějová)

Slabiky, slova – inter. tab.; Dokončení věty-dvojice slov; Dokončení věty, skládání slov; Věty s obrázky, řady slov; Dělení slov na slabiky – inter. tab.; Slabiky, slova, věty – inter. tab.; Tvoření vět, řetězy slov; Kreslení obrázků podle vět; Čtení slov a vět s porozuměním; Hledání vhodných slov; Procvičování slabik se z; Slabiky a slova se z; Čtení slov s dvojhláskou ou; Čtení slabik a slov (š); Procvičování písmene c; Nácvik čtení s porozuměním c; Nácvik čtení s porozuměním b; Procvičování písmene ž; Vyvození a procvičování ř; Procvičování písmene ch

MZ 2 /VY_32_INOVACE_32 (Mgr. Ivana Bezděková)

Karel IV., hrad Křivoklát; Karel IV.; Polsko; Naše vlast – PL; J. A. Komenský; J. A. Komenský – PL; Marie Terezie – PL; Josef II. – PL; 1. sv. válka – opakování – PL; 2. sv. válka – PL; Kraje a krajská města ČR; Hlavní město Praha; Středočeský kraj; Ústecký kraj; Zlínský kraj; Opakování – Kraje ČR; Slovenská republika; Cestujeme po Evropě – Francie; Cestujeme po Evropě – opak. 1; Cestujeme po Evropě – opak. 2

MZ 2 /VY_32_INOVACE_52 (Mgr. Richard Fritscher)

Word – test znalostí – PL; Word – jídelní lístek – PL; Word – Jízdní řád – PL; Word – Word Art- slavnostní ohňostroj – PL; Word-Word Art – nar. Party – PL; Word – vkládání obrázků – zvířata. – PL; Word – vkládání obrázků – lidé – PL; Word – vkládání text. pole – zvířata – PL; Word – vkládání text. pole – lidé – PL; Internet – vyhledávání informací – vlastivěda + přírodověda; Internet – vyhledávání informací – všeob. přehl.; Word – závěr. test znalostí – PL; Word – závěr. test znalostí – PL; Teorie – počítač a internet – PL; Excel – jedn. tab. – školní sběr; Excel – jedn. tab. – porov. spotř.; Excel – tabulka – výsadba – PL; Excel – tabulka – nehody – PL; Excel – vytvoř. kříž. – Vlast. – PL; Excel – vytvoř. kříž. – Děj. – PL

MZ 2 /VY_32_INOVACE_62 (Mgr. Blanka Michnová)

Rovnice (=O); LV – úvod; LV – hodnota, smysl; Rovnice s nezn.ve jmenovateli 1; Rovnice s nezn.ve jmenovateli 2; Funkce – definice; Graf funkce; Lineární funkce 1; Lineární funkce 2; Lineární funkce 3; Sloupcový graf – žáci školy; Základy finanč. matematiky 1; Základy finanč. matematiky 2; Kvadratické funkce; Jehlan; Kužel; Aritmetický průměr; Modus; Medián; Diagram

MZ 2 /VY_12_INOVACE_11 (Mgr. B. Janíčková a Mgr. K. Skochová)

Abeceda; Abecední král; Vyjmenovaná slova po B; Co ještě nevím-práce s textem; Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po B; Slova souznačná; Vyjmenovaná slova po L – vyvození; Mikuláš; Advent; Vánoce I.; Vánoce II.; Tři králové; Podstatná jména; Vyjmenovaná slova po M; Vyjmenovaná slova po P; Masopust; Slovesa pro třeťáky; Vyjmenovaná slova po S; Hledej názvy měst; Pracovní postup; Slova vetřelci; Mluvnické kategorie sloves a pod. jm.; Slovesa – os., číslo, čas; Slovesa – neurčitek, infinitiv; Pád – pod. jmen; Vyprávění; Slovní druhy; Vánoce; Vzor město; Procvičování vzoru město; Písemná práce; Skloňování pod. jmen – rod střední; Vyprávění – dokončení příběhu; Najdi slova; Procvičování pravopisu i/y; Skloňování pod. jmen. – rod ženský

  • Ve třetí zprávě jsme odevzdali jednu jednotku z šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  (jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů) a tři jednotky z šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (každá jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů) a jednu jednotku z šablony V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů).  Jejich seznam následuje:

VY_12_INOVACE_21 (Mgr. B. Zapletalová, Mgr. Š. Fránková-Chytilová, Mgr. L. Marčíková)

Slabiky, slova, věty; Slabiky, slova; Čtení slov a vět s porozuměním; Procvičování hlásky a písmene d, D; Procvičování hlásky a písmene k, K; Procvičování hlásky a písmene r, R; Čtení vět s porozuměním; Procvičování dvojhlásek au, ou; Zvířata ze zoo i z lesa; Procvičování hlásky a písmene Č, č; Čtení vět s porozuměním II; Hláska a písmeno g, G; Pro šikovné čtenáře; Pořadí vět v textu; Druhy vět; Druhy vět – test; Druhy vět, slova, slabiky, samohlásky; Tvrdé a měkké slabiky – doplňování; Tvrdé a měkké slabiky; Věta, slovo, slabika, samohlásky – test; Podstatná jména, slovesa; Podstatná jména, slovesa – povolání; Desetkrát s příslovím; Desetkrát s příslovím II.; Podstatná jména, slovesa – povolání II.; Slovní druhy, věta jednoduchá a souvětí, měkké a tvrdé s.; Pořadí vět v textu, druhy vět; Dělení slov na slabiky, druhy vět; Samohlásky krátké, dlouhé, slabiky; Tvrdé souhlásky- vyhledávání slov; Tvrdé a měkké souhlásky – doplňování – páv; Tvrdé a měkké souhlásky – doplňování – želva; Tvrdé a měkké souhlásky – doplň. – papoušek; Souhlásky tvrdé, měkké, slova tříslabičná – žába; Doplňování u – ú – ů – netopýr; Doplň i, y do slov s měkkými a tvrdými souhláskami

VY_12_INOVACE_41 (Mgr. Ludmila Vařáková)

Pravopis, Slovní zásoba, pravopis; Můj domov a svět; Útvary českého jazyka; Literární pojmy; Vlastní názvy; Slovesa, slovesný vid; Hry se slovy; Individuální četba žáků; Pravopis; Přídavná jména; Literární křížovka – ND; Větné rozbory; Procvičování zájmen a číslovek; Ohebné slovní druhy – test; Významové poměry; Ježek v kleci – křížovka; Židovská tematika v literatuře; Rozvíjející větné členy; Věta jednoduchá; Složité souvětí; Zvuková stránka jazyka; Nejstarší literární žánry; Význam slov – test; Tvoření slov; Slovní zásoba a význam slov; Podstatná jména; Charakteristika; Slova přejatá; Přechodníky; Bajka; Slovesné třídy a vzory; Věty podle členitosti; Věta hlavní a vedlejší; Shoda přísudku s podmětem; Slovesný rod

VY_12_INOVACE_42 (Mgr. Pavlína Herentinová)

Barokní doba – PL; ČSR a svět po I. SV – PL; Pravěk – PL; Pozdní doba kamenná II. – test; Pravěk -  shrnutí – PL; Doba osvícenství – PL; Rok 1938 v ČSR – PL; Vznik USA – křížovka; Egypt – PL; ČSR 20. – 30.léta 20 století – PL; Základy českého státu – PL; Vznik států ve střední Evropě – test; II. SV – křížovka; Francouzská revoluce – test; Život ve středověku – test; Starověké státy – test; Průmyslová revoluce a NO – PL; Lucemburkové – test; Počátky st. Řecka – PL; Protektorát Č. a M. I. – PL; Revoluce 1848 – PL; Husitství – shrnutí – PL; Řecko – opak. – test; České země 2.pol. 19.st. – test; Test 1948 – 1968 – test; Starověký Řím – I. – test; Doba nových objevů – PL; Indie, Čína – PL; Středověká města a vesnice – PL; Národní obrození – PL; Protektorát Č. a M. – PL; Viktoriánská Anglie – PL; Řecko – úvod – PL; Válka Jihu proti Severu – PL; Osvobozování ČSR – test; Husitství – úvod

VY_32_INOVACE_51 (Mgr. M. Zakopalová, Mgr. B. Michnová)

Amerika – podnebí a přírodní krajiny; Předpověď počasí; Indický oceán; Tvrdolisté lesy; Oceánie; Opakování biosférické pásy; Vodstvo Asie; Afrika-opakování obyvatelstvo a oblasti; Vnější geologické síly – zvětrávání; Vodstvo Ameriky; ČR – Praha; ČR – Kvíz1; ČR – Kvíz2; Evropa – vodstvo; Evropa – Ochrana přírody; ČR – zemědělství; ČR – rostlinná výroba; ČR – živočišná výroba; Evropa – národy, jazyky, náboženství; Evropa – průmysl

VY_52_INOVACE_21 (Mgr. Bohumíra Janíčková)

Společenstva lesů; Slunce, sluneční soustava; Slunce, planety – test; Lesní plody; Houby; Rozmanitost života na Zemi; Živočichové v zimě; Vycházka do zimní přírody; Polární pás; Život v různých podnebných pásech – test; Život v oceánech a mořích oceánů; NEJ-živočichové; Měření- délka, hmotnost; Měření- teplota, čas; Společné znaky člověka s ostatními živočichy; Třídění živých organizmů; Houby a rostliny; Obojživelníci; Obojživelníci – test; Vývojová období člověka; Bezobratlí; Otakárek fenyklový; Pohyb člověka – svaly; Pohyb člověka – kostra; Mandelinka bramborová; Květy; Komár; Opakování hmyzu – křížovka; Zuby; Živočichové našich vod; Listnaté a jehličnaté stromy; Živočichové našich lesů; Mravenec; Horniny a nerosty-využití; Horniny a nerosty – opakování; Život v zimní přírodě-test

  • Ve čtvrté zprávě jsme odevzdali jednu jednotku z šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti ( jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů), osm jednotek z šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  (každá jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů), jednu jednotku z šablony IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k  rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol (jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů) a čtyři jednotky z šablony V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd ( každá jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů).  Jejich seznam následuje:

VY_12_INOVACE_31 (Mgr. Dana Králíková, Mgr. Lenka Marčíková)

Druhy vět; Věta, slovo, slabika – prověrka znalostí; Dlouhá samohláska ú, ů; Dlouhé samohlásky a dvojhlásky; Tvrdé souhlásky h, ch; Tvrdé souhlásky k, r; Tvrdé souhlásky d, t, n; Opakování tvrdých souhlásek; Věta – test; Měkké souhlásky č, ř; Měkké souhlásky c, j; Souhlásky měkké ď, ť, ň; Souhlásky tvrdé a měkké; Hlásky; Podstatná jména; Slovesa; Slovesa II.; Opakování probraného učiva 2. ročníku; Párové souhlásky b – p; Párové souhlásky d – t, ď – ť; Vyjmenovaná slova po b a l; Vyjmenovaná slova po p; Opakování vyjmenovaných slov po p; Opak. vyjmenovaných slov po b, l, m, p; Opakování vyjmenovaných slov; Určování podstatných jmen; Procvičování podstatných jmen a sloves; Věta jednoduchá a souvětí; Doplň i – y do slov a namaluj obrázek; Spojky a slovesa; Doplňování – i – y, tvrdé a měkké souhlásky – krokodýl; Hlásky – rozdělení; Podstatná jména – rozdělení do skupin; Předložky; Slovesa; Skupiny bě – pě – vě

VY_32_INOVACE_23 (Mgr. Ivana Bezděková)

Věci a činnosti kolem nás; Neživá příroda; Rozmnožování rostlin; Užitkové rostliny; Druhy rostlin; Stromy; Rostliny, houby-opakování; Zdravá výživa; Živočichové – potrava, výskyt; Živočichové – pohyb, užitkovost; Neživá příroda-látky a jejich…; Neživá příroda-opakování; Koloběh vody ; Užitkové rostliny; Nadzemní části rostlin; Tvary listů; Houby; Živočichové; Kočka domácí; Dělení živočichů podle…

VY_32_INOVACE_33 (Mgr. Ivana Bezděková)

Slovesa; Přídavná jména tvrdá; Přídavná jména – přirovnání; Přídavná jména – opakování; Přídavná jména tvrdá a měkká; Přídavná jména přivlastňovací; Přídavná jména; Číslovky – opakování; Slova příbuzná; Souhrnné opakování 1; Souhrnné opakování 2; Souhrnné opakování 3; V říši pohádek; Vyjmenovaná slova po b; Životnost a neživotnost u podstatných jmen.; Vyjmenovaná slova po l; Pádové otázky; Protikladná slova; Slova souznačná; Souhrnné opakování pro 3. Ročník

VY_32_INOVACE_53 (Mgr. Richard Fritscher)

Společenstva polí a vod – test; Společenstva lesů; Živočichové našich lesů; Společenstva lesa – test znalostí žáků; Horniny a nerosty; Pololetní test znalostí 4. roč. 1. pol.; Měření; Test znalosti Živočichové na jaře; Pololetní test znalostí 5.roč. 1. pol.; Třídění živých organismů; Živočichové; Obratlovci a bezobratlí; Lidské tělo – kostra; Svalová soustava; Dýchací soustava člověka; Oběhová soustava; Trávicí soustava člověka; Lidské tělo – test znalostí žáků; Smyslová soustava; Člověk přijímá informace

VY_32_INOVACE_63 (Mgr. Sylva Kunderová)

Planeta Země; Vesmír; Křížovka vesmír; Test přírodověda ; ČR-oblast mírného p.p.; Bakterie a houby; Rostliny; Oběhová soustava; Trávící soustava; Kožní soustava; Smyslová soustava; Nervová soustava; Rozmnožovací soustava; Období dětství a dospívání; Vývojová stádia člověka; Vývojová stadia člověka; Společenstva živ. organismů; Společenstva okolí lids. ob.; Hospod. a dom. Zvířata; Společenstva polí; Společenstva vod

VY_32_INOVACE_72 (Mgr. Iveta Plšková)

There is / are; Sports (Karate kids); Space camp; Florida; Adjectives- comprehension; Bonfire Night; Family tree; Irregular verbs; Members of a family; Our house; Present perfect/past simple; Object pronouns; Traffic sings; Present simple vs.continuous; Prepositions with verbs; Prepositions following adjectives; Signal words for present; Adverbs of manner; Ecology; Odd one out

VY_32_INOVACE_73 (Mgr. Soňa Kubějová)

Znaky zimy; Člověk; Hygiena a zdraví; Roční období; ČAS – hodiny, měření času; Povolání lidí; V obchodě; Stavba těla rostlin; Ovoce; Rodina; Lidské smysly; Zdraví – Nemoci a úrazy; Hygiena; Správná výživa; Orientace v čase; Hodiny, měření času; Přírodnina, surovina, výrobek; Ptáci divocí a domácí; Na louce; U vody

VY_32_INOVACE_81 (Mgr. Martin Hála)

Ryby a orgánové soustavy; Obojživelníci; Ptáci; Dravci; Pěvci; Houby- obecná charakteristika; Houby stopkovýtrusé; Houby vřeckovýtrusé; Opak. – strunatci (mimo savců); Jehličnany; Stavba rostlinného těla; Rozmnožování, růst; Květy a plody; Opakování – rozmnožování; Lipnicovité; Primáti; Opěrná soustava; Dýchací soustava; Trávicí soustava; Bukovité

VY_32_INOVACE_82 (Mgr. Sylva Kunderová)

Jednotky délky; Jednotky hmotnosti; Jednotky času; Římské číslice; Zlomky; Geometrické obrazce; Průměrná rychlost; Desetinná čísla; Desetinná čísla 2; Porovnávání desetinných č.; Sčítání desetinných čísel; Sčítání a odčítání; Násobení a dělení; Ze života zvířat; Čísla větší než 10000; Zaokrouhlování; Písemné sčítání a odčítání; Porovnávání přirozených čísel; Násobilka; Opakování učiva II. pololetí 3. třídy

VY_42_INOVACE_22 (Mgr. Blanka Michnová)

LV – krácení a rozšiřování, pl; LV – podmínky smyslu, test ; Sčítání lomených výrazů, pl ; Odčítání lomených výrazů, pl; Násobení lomených výrazů, pl; Dělení lomených výrazů, pl; Sčítání lomených výrazů, test; Násobení lomených výrazů, test; Rovnice s neznámou ve jmenovateli; SLR – metoda dosazovací; SLR – metoda sčítací; Zlomky- celek a jeho část          ; Zlomky – číselná osa; Zlomky – rozšiřování; Zlomky – sčítání a odčítání; Desetinná čísla – násobení, pl; Desetinná čísla – násobení; Celá čísla – sčítání a odčítání – řady; Celá čísla – početní operace – řady; Celá čísla – sčítání a odčítání; Dělitelnost přirozených čísel 1; Dělitelnost přirozených čísel 2; Trojčlenka, přímá úměrnost; Přímá úměrnost – tabulky; Trojčlenka, nepřímá úměrnost; Kontolní práce z M6_3; Procenta 1; Procenta 2; Procenta – Slovní úlohy 1            ; Procenta – Slovní úlohy 2; Procenta – Slovní úlohy AB, pl; ZFM – pojmy; ZFM, pl; Úrok – slovní úlohy; Test – matematika 9; Test – matematika 7

VY_52_INOVACE_11 (Mgr. Richard Fritscher, Mgr. Kateřina Skochová)

Test znalostí – povrch, vodstvo ČR, počasí a podnebí; Průmysl České republiky; ČR – 12 památek zapsaných v seznamu UNESCO; Pololetní test znalostí 4. roč. 1. pol.; Slované – test znalostí; Test znalostí Vznik českého státu; Test znalostí  Kosmas a Vznik Českého království; Pololetní test znalosti 5.roč. 1.pol.; Kraje ČR – Plzeňský kraj; Test znalostí žáků – Kraje ČR 1.; Kraje ČR – Karlovarský kraj; Kraje ČR – Liberecký kraj; Test znalostí žáků – Kraje ČR 2.; Kraje ČR – Zlínský kraj; Slovenská republika; Polská republika; Spolková republika Německo; Rakouská republika; Krajská města; Orientace v krajině; Počasí, podnebí; Nerostné bohatství; Vlastivědné pojmy; Pravěk – doplnění učiva – procvičování; Pravěk – test; Sámův kmenový svaz; Nejstarší dějiny naší vlasti v pověstech; Nejstarší české pověsti – co už víme; Vznik českého státu- rod Přemyslovců; Za vlády prvních Přemyslovců; Život ve středověku; Test znalostí-Události dějin naší vlasti 18.-19.st; Poválečné období v Československu; Co je pravdivé o České republice?; Vlastivědná rozcvička pro chytré hlavy; Znalosti o ČR – hravě

VY_52_INOVACE_32 (Mgr. Šárka Fránková Chytilová)

Jarní cibuloviny sázené na podzim; Jarní cibuloviny; Zvířata v lese; Zelenina a její druhy; Druhy zeleniny – test; Ovoce a jeho druhy; Ovoce a jeho druhy –test; Péče o zvířata chovaná v zajetí; Rodina – test; Má vlast – test; Zima; Advent; Hygiena, nemoc, úraz, lidské tělo; Riskuj – soutěž týmů; Lidské a tělo, vnitřní orgány, smysly; Hodiny; Hodiny – test; Kalendářní rok -  prezentace; Kalendářní rok – test; Přírodniny, suroviny, výrobky – prezentace; Přírodniny, suroviny, výrobky – prac. list; Jarní květiny -  prezentace; Strom a jeho části – test; Jarní květinová soutěž; Ptáci; Domácí zvířata; Na poli – test; V lese a u lesa; V lese a u lesa – test; Ve škole; Rodina – prezentace; Lidské tělo – prezentace; Péče o lidské tělo prezentace; Strom a les – prezentace; Léto – prezentace; Léto – test

VY_52_INOVACE_51 (Mgr. Marta Zakopalová, Mgr. Blanka Michnová)

Práce s plánem (Otrokovice); Amerika – přírodní poměry; Hydrosféra a světový oceán; Vodstvo na pevnině; Předpověď počasí–prak.cvičení; Pedosféra; Brazílie a její sousedé; Země Jižního rohu; Stepi a lesostepi; Austrálie-opakování; Kdo má na starosti obživu lidí; Litosféra-opakování; Tvrdolisté lesy; Antarktida; Oceánie; Přírodní zdroje; Antarktida, Tichý a Indický oceán; Obyvatelstvo světa–práce s mapou; Přírodní poměry ČR-pl; Přírodní poměry ČR-test; Obyvatelstvo ČR-křížovka; Evropa-test1; Evropa-vodstvo; Přírodní krajiny Evropy; Evropa-obyvatelstvo a sídla; Evropa – hospodářství; Evropa – průmysl; Evropa – test2; Evropa–státy–hlavní města; Rusko-pl; ČR– kraje – dvojice 1; ČR – Plzeňský kraj; ČR-Karlovarský kraj-dvojice         ; ČR-Liberecký kraj-křížovka; ČR-kraje-test3; Jihovýchodní Evropa

VY_52_INOVACE_52 (Mgr. Olga Kadlčíková)

Vodič a izolant v elektrickém poli; Elektrický proud; Převody jednotek elektrického proudu; Měření elektrického proudu. Ampérmetr; Ampérmetr – pracovní list; Elektrické napětí; Převody jednotek elektrického napětí; Tlaková síla. Tlak; Měření elektrického napětí. Voltmetr; Voltmetr – pracovní list; Převody jednotek tlaku; Ohmův zákon. Elektrický odpor; Převody jednotek elektrického obvodu – PL; Ohmův zákon – výpočty; Převody jednotek obsahu plochy – PL; Výsledný odpor rezistorů I; Výsledný odpor rezistorů II; Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak – PL; Elektrická práce, elektrická energie; Výkon elektrického proudu; Archimedův zákon; Mechanické vlastnosti plynů; Archimedův zákon – písemná práce; Atmosféra Země; Atmosférický tlak a jeho měření; Zvukové jevy I; Jaderná energie; Elektrický obvod I; Zvukové jevy II; Tlak plynu v uzavřené nádobě; Elektrický obvod II; Přetlak a podtlak-pracovní list; Opakování učiva 9. ročníku; Opakování učiva 8. ročníku; Opakování učiva 7. ročníku; Zkrat, pojistka

  • Ve páté, závěrečné zprávě jsme odevzdali tři jednotky z šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti ( jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů), osm jednotek z šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  (každá jednotka obsahuje 20 digitálních učebních materiálů), tři jednotky z šablony IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k  rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol (jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů) a pět jednotek z šablony V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd ( každá jednotka obsahuje 36 inovativních výukových materiálů).  Jejich seznam následuje:

MZ 5 /VY_12_INOVACE_12 (Mgr. R. Fritscher, Mgr. S. Kunderová)

Hra na špióny – orientace na mapě, Mezinárodní den veteránů, Vodstvo ČR – Řeky a vodní nádrže, Nerostné bohatství ČR, Cestujeme po naší vlasti, Pravěk a první kalendář, Naše nejstarší minulost v pověstech, Zeměpisné objevy – Kryštof Kolumbus, Zeměpisné objevy – David Livingstone, Zeměpisné objevy – Dobytí jižního pólu, Kraj Vysočina – Jihlavské katakomby, Jihomoravský kraj – Propast Macocha, Olomoucký kraj – Olomoucké tvarůžky, Moravskoslezský kraj – Čs. Opevnění, Zlínský kraj – Tomáš Baťa, Praha – Petřínská rozhledna, Česká republika a Evropská unie, SR – Zbojník Juraj Jánošík, ČR rozdělená do krajů, Příchod Slovanů …, Mapy, Stát Česká republika, Husité, Manufaktury, vynálezy…, Česká republika opakování, Doba Pobělohorská, Osvícenství a doba Marie Terezie, Přemyslovci, Karel IV., život ve středověku, Opakování učiva I. pololetí 4. tř., Vodstvo, Kraje ČR, Opakování učiva II. pololetí 4.tř, Měření času, Česká země v pravěku

MZ 5 /VY_12_INOVACE_22 (Mgr. S. Kubějová, Mgr. B. Zapletalová, Mgr. Š. Fránková, Mgr. D. Králíková)

Orientace v čase, hodiny; Znaky jara; Povolání, suroviny, jaro – test; Na louce- test; Na poli – test; Na louce, na poli, v lese – test; Léto, u vody – test; Bezpečně do školy; Podzim – test; V lese – test; Rybník a jeho okolí; Ovoce a zelenina; Naše rodina; Příbuzní – křížovka; Advent a příprava na vánoce; Naše vlast; Zima, znaky zimy; Zima – křížovka; Rodina, škola – opakování; Město, vesnice, doprava; Naše město, rozdíly město a vesnice; Světové strany; Naše vlast, okolí našeho města; Savci a ptáci; Ovoce; Zelenina; Rodina – test; Naše vlast; Podzim – test; Podzimní příroda – test; Toulky podzimem; Ovoce a zelenina; Členové rodiny; Rodina; Pokojové rostliny; Česká republika – test

MZ 5 /VY_12_INOVACE_32 (Mgr. I. Bezděková, Mgr. H. Zvoníčková)

Rozstříhané slovní úlohy na násobení do 100; Slovní úlohy s číslovkou psanou slovy; Násobení a dělení do 100; Procvičování porovnávání čísel; Práce se slovními úlohami; Procvičování násobků; Procvičování násobení a dělení; Řady násobků; Přepis příkladů číslicemi; Číselný přepis; Tvoříme texty slovních úloh; Procvičování násobení a dělení; Práce s číselnou řadou, slovní úlohy; Násobkové řady; Řady násobků 6, 7, 8; Rozklad čísla v desítkové soustavě- slovní zápis čísla; Slovní úlohy – doplnění otázky; Číselná nerovnost; Čtení diagramu; Čtení grafu 1; Zlomky; Zlomek – polovina, čtvrtina; Zlomek – třetina šestina; Čtení grafu 2; Slovní úloha; Strašidelný dům; Čtení diagramu 2; Rodokmen 1; Rodokmen 2; Rodokmen 3; Na louce – slovní úloha; Cestování – slovní úloha; Násobky čísel; Hledej mě; Hledej čísla; Skládání čísel

MZ 5 /VY_32_INOVACE_21 (Mgr. P. Herentinová)

Studená válka, pražské jaro….; Nástup Habsburků a třicetiletá válka; Rozšiřování římské kultury; Řím – období císařství; Časová přímka 476 – 1620; Časová přímka 1648 – 1918; Úvod do studia dějepisu; Opakování – pravěk, starověk; Islám; Světová hospodářská krize; Doba kamenná – test; Středověká společnost – test; Šíření nacismu v Německu; Románská umění; Starověký Egypt – test; Velká Morava; Kultura mezi válkami – test; Raný středověk – test; Starověké státy – test; ČSR ve 20. a 30. letech 20. století – test

MZ 5 /VY_32_INOVACE_22 (Mgr. K. Zapletalová)

Toys; Přítomný čas průběhový; Předložky (prepositions); Opakování – slovní zásoba; Opakování – test; Have got / Has got; Colours and Toys; To be; Rooms; Přítomný čas prostý; Read, match and draw; Colours; Alhabet; Clasroom; Can, can´t; Numbers 11 – 20; Family; Food; Numbers 20 – 100; Christmas

MZ 5 /VY_32_INOVACE_31 (Mgr. M. Hála)

Vylučovací soustava; Kůže; Liliovité; Amarylkovité; Nervová soustava I.; Nervová soustava II.; Kosatcovité; Ústrojí zraku; Ústrojí sluchu, čichu, chuti; Žlázy s vnitřním vylučováním; Rozmnožovací soustava; Vývin lidského jedince; Základy genetiky; Vznik a stavba Země; Krystalografie; Prvky; Vejcorodí, vačnatci; Sulfidy; Halogenidy; Oxidy

MZ 5 /VY_32_INOVACE_41 (Mgr. O. Kadlčíková)

Změny skupenství – test; Pohyb těles. Síly – křížovka; Pohyb těles. Síly – pracovní list -pravdivá a nepravdivá tvrzení; Opakování skládání sil; Látky a tělesa (opakování a procvičování učiva); Závislost gravitační síly na hmotnosti tělesa; Posuvné účinky síly; Opakování elektrických vlastností látek; Opakování fyzikálních veličin – 8. r.; Opakování fyzikálních veličin – 7. r.; Mechanická práce; Opakování fyzikálních veličin – 9. r.; Výkon; Magnetické pole cívky s proudem; Práce, výkon; Rychlost rovnoměrného pohybu tělesa; Klid a pohyb, rychlost; Účinnost; Pohybová energie těles; Polohová energie tělesa

MZ 5 /VY_32_INOVACE_42 (Mgr. H. Zvoníčková)

Práce s textem písně Beruška; Popletené názvy písniček; Lidové písně – kvíz; Řadíme text písně; Prezentace pohádkových písní; Kvíz pohádkových písní; Kvíz lidových písní; Doplňte chybějící slova; Vyberte správné slovo – Anděl; Kvíz – Národní divadlo; Hudební nauka; Kvíz -  hudební nástroje I.; Skládáme ukolébavku; Pohádkový kvíz; Kvíz – hudební nástroje II.; Hudební pojmy; Zvuky hudebních nástrojů; Hudební skladatelé; Antonín Dvořák; Bedřich Smetana

MZ 5 /VY_32_INOVACE_43 (Mgr. S. Kunderová)

ČR-demokratický stát; Praha – hl. město ČR; Praha – památky; ČR – součást společenstva hospodářsky vyspělých států; Slovenská republika; Polská republika (Polsko); Velkomoravská říše; Vznik Českého království; Románský sloh; Vláda přemyslovských králů; Život ve středověku; Husitské bouře; Český stát za vlády Lucemburků; Rozkvět země české za vlády Karla IV.; České země po husitských válkách; České království po smrti Karla IV.; Habsburkové na českém trůně; Renesance; Německo; Rakousko

MZ 5 /VY_32_INOVACE_61 (Mgr. O. Kadlčíková)

Čemu jsme se ve fyzice naučili 1; Čemu jsme se ve fyzice naučili 2; Měření rychlosti; Dráha rovnoměrného pohybu; Čemu jsme se ve fyzice naučili 3; Opakování učiva o pohybu těles – bingo; Čemu jsme se ve fyzice naučili 4; Stavba látek opakování; Čemu jsme se ve fyzice naučili 5; Pohyb tělesa; Grafické znázornění síly; Vztah mezi hmotností tělesa a gravitační silou; Čemu jsme se ve fyzice naučili 6; Čemu jsme se ve fyzice naučili 7; Výpočet tepla; Čemu jsme se ve fyzice naučili 8; Tepelná výměna; Práce. Energie. Teplo; Čemu jsme se ve fyzice naučili 9; Termika

MZ 5 /VY_32_INOVACE_71 (Mgr. M. Zakopalová)

Počasí – pl – samostatná práce; Přírodní složky a oblasti Země; Tundry a polární pustiny; Biosféra – opakování; Biosféra – test; Nejvýznamnější ostrovy Oceánie; Austrálie-flóra a fauna; Povrch Asie; Přírodní poměry Asie; Průmysl – pl; Střední Asie; Blízký Východ; Ochrana člověka za mimořádných událostí; Zakavkazsko; Druhy dopravy; Sibiř a Dálný Východ; Služby; Jak lidé žijí na Zemi; Čína; Japonsko

MZ 5 /VY_42_INOVACE_11 (Mgr. L. Marčíková, Mgr. Š Fránková, Mgr. B. Zapletalová)

Tělesa I.; Druhy čar – test; Rovinné útvary I.; Tělesa II.; Rovinné útvary II; Rovinné útvary III; Opakování geometrie; Geometrie – procvičování geometrických tvarů; Geometrické tvary – zábavné úkoly; Geometrické tvary I.; Spojování čar pravítkem, geometrické tvary; Tělesa, geometrické tvary – opakování; Měření úseček, geometrické tvary a tělesa; Bod, úsečka, geometrické tvary, měření; Geometrické tvary, tělesa, druhy čar; Co je správně? Opakování geometrie; Kolmice, rovnoběžky, různoběžky; Geometrické tvary II.; Měření a rýsování úseček; Geometrické obrazce; Úsečky a geometrické tvary; Měření a rýsování úseček, přímka; Tvary, čáry, tělesa; Geometrické tvary III.; Třídění tvarů; Názvy a počet geometrických tvarů; Geometrické obrazce – poznávání; Geometrické tvary počet, rozlišení; Čára křivá, lomená, přímá; Test – druhy čar a body; Čtvercová síť – čtverec, obdélník, trojúhelník; Spojování bodů; Krychle; Kvádr; Válec; Koule

MZ 5 /VY_42_INOVACE_12 (Mgr. L. Marčíková, Mgr. Š Fránková, Mgr. B. Zapletalová)

Písemná práce 1. čtvrtletí, 2. ročník; Slovní úlohy – sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10; Spojování příkladů – sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10; Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky doplňování; Sčítání a odčítání do 100; Spočítej příklady a vylušti tajenky; Vypočítej příklady – domy; Rozklady, sčítání do 100 s přechodem 10; Sčítání do 100 s přechodem desítky – žirafa; Odčítání do 100 s přechodem desítky – rak; Písemné sčítání do 100 s přechodem desítky; Doplňování čísel do příkladů, slovní úloha; Sčítání, odčítání do 100, tabulka; Příklady jako sčítání a násobení; Násobení dvěma- vypočítej a spoj s výsledky; Násobení a dělení 2 – vypočítej a vylušti tajenky; Násobení a dělení třemi; Sčítání odčítání do 10 – I.; Sčítání a odčítání do 20 – tajenka; Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10- tajenka 1; Sčítání a odčítání do 20 s přechodem 10- tajenka 2; Sčítání a odčítání do 100 – tajenka; Sčítání a odčítání do 100, sudá č. – tajenka; Sčítání a odčítání do 100, lichá č. – tajenka; Sčítání a odčítání do 100, porovnávání čísel; Násobilka 2, 3 s tajenkou 1; Násobilka 2, 3 s tajenkou 2; Slovní úlohy – pracovní list; Matematické pyramidy; Matematické pyramidy a hadi; Opakování počítání do 8; Sčítání a odčítání do 9; Sčítání a odčítání do 10 – II.; Šifra, slovní úloha, počítání do 10; Opakování řady čísel do 10, spoje sčítání a odčítání; Počítání do 20 bez přechodu desítky

MZ 5 /VY_42_INOVACE_13 (Mgr. D. Králíková, Mgr. S. Kubějová)

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 20; Sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 I.; Sčítání a odčítání v oboru 0 – 100 II.; Číselná řada 0 – 100, porovnávání čísel; Sčítání a odčítání do 100, násobení 2; Násobení č. 2 a 3; Násobení a dělení 2 a 3; Násobení a dělení 2, 3 a 4; Násobení č. 5; Násobilka 2, 3, 4, 5; Počet prvků, porovnávání čísel 1-5; Počet prvků do 3; Počet prvků do 5; Nerovnosti do 5; Sčítání do 3, nerovnosti do 5; Sčítání a odčítání celých desítek v oboru 0-100; Číselné osy do 4; Sčítání a odčítání celých desítek v oboru 0-100 II.; Odčítání v oboru do 4; Sčítání a odčítání do 4; Sčítání a odčítání v oboru do 5; Číslo a číslice 6; Sčítání a odčítání do 100 bez přech.10; Sčítání a odčítání do 5 I.; Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10; Sčítání a odčítání do 5 II.; Násobení a dělení v oboru násobily I.; Násobení a dělení v oboru násobilky II.; Rozklad čísla 6; Číslo a číslice 7; Sčítání v oboru do 7; Sčítání a odčítání do 7; Sčítání a odčítání v oboru 0 – 7; Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10; Sčítání v oboru 0 – 8; Sčítání a odčítání v oboru 0 – 8

MZ 5 /VY_52_INOVACE_12 (Mgr. B. Zapletalová)

Podzim; Zima I.; Zima, zimní sporty, zvířata v zimě; Opakování – zima; Potraviny, výživa, části dne; Lidské tělo, hygiena; Výživa; Výživa, nádobí; Povolání, volný čas; Povolání, kalendářní rok; Jaro, znaky jara, jarní kytky; Ptáci – opakování; Ptáci – opakování II.; Domácí zvířata; Hospodářská zvířata, jejich užitek; Roční období, dny v týdnu; Léto. Na louce; Povolání; V lese; Opakování – mazlíčci, zima, symboly, smysly; Lidé a čas, měsíce, roční období; Povolání, výrobky; Jaro, znaky, měsíce; Hospodářská zvířata – opakování; Ptáci, přírodniny, školní potřeby; Dopravní prostředky, bezpečnost; Podzim, ovoce, zelenina, nářadí; Podzim – stromy, znaky; Rodina, vztahy v rodině; Rodina – 2; Vodstvo, města; U nás doma; Zima, znaky zimy; Znaky zimy; Souhrnné opakování; Zima II.

MZ 5 /VY_52_INOVACE_22 (Mgr. S. Kubějová, Mgr. L. Marčíková)

Škola, dopravní bezpečnost; Zima; Lidské tělo, zdraví a nemoc; Jaro, jarní květiny, stavba rostlin; Ptáci; Domácí a užitková zvířata; ČAS – měření času; Lidské tělo a vnitřní orgány; Péče o zdraví – test; Léto; Jsem školák; Cesta do školy; Podzim; Ovoce a zelenina; Toulky podzimní přírodou; Rodina a příbuzní; Rodina; Zima; Stěhovaví ptáci; Praha; Státní symboly; Vlajka – křížovka; Zima; Zvířátka a zimní spánek; Zima – test; Zvířátka v zimě test; Lidské tělo – čtyřsměrka; Části lidského těla – křížovka; Zajímavosti o lidském těle; Hodiny a čas; Zapisování času; Povolání profese zaměstnání; Povolání, pomůcky a nástroje; Jaro, jarní rostliny; Ptáci stálí a jejich hnízda; Domácí zvířata

MZ 5 /VY_52_INOVACE_31 (Mgr. K. Skochová)

Hospodářské rostliny; Společenstva vod I.; Nerosty, horniny; Měření; Jarní květiny; Opakování – jarní rostliny – rozmnožování; Test znalostí za 1. pololetí; ČR – oblast mírného pásu; Společenstva živých organismů; Co víš o živých organismech?; Procvičování o živ. organ. – křížovka; Test znalostí – třídění živých organizmů; Procvičování o živých organizmech – křížovka; Kostra člověka – poznáváme lid. tělo; Svaly a kostra člověka; Procvičování učiva o lidském těle; Opakování znalostí o lidském těle; Opakování o lidském těle; Zábavné opakování učiva o těle; Člověk zpracovává výrobky; Člověk přijímá informace; Počítač je tvůj přítel; Jednoduché stroje a zařízení; Člověk si dokáže svou práci usnadnit; Rostliny kulturní a plané; Hospodářské rostliny; Živočichové na poli; Společenstva vod II.; Živočichové vod; Obojživelníci a plazi; Společenstva lesů; Jehličnaté lesy; Lesní plody a houby; Houby; Živočichové lesa; Poznej živočichy lesa

MZ 5 /VY_52_INOVACE_41 (Mgr. M. Hála)

Hospodářsky významné dvouděložní rostliny; Dvouděložné rostliny – opakování; Původ a vývoj člověka; Nahosemenné rostliny – opakování; Stavba a význam listu; Opěrná soustava – písemné opakování; Stavba rostlinného těla – písemné opakování; Pohybová soustava; Pohybová soustava – opakování; Tělní tekutiny; Rozdíl mezi jedno a dvou děložními rostlinami; Tělní tekutiny – písemné opakování; Stavba a funkce oběhové soustavy; Stavba rostlinného těla – souhrnné opakování; Stavba a funkce oběhové soustavy – opakování; Oběhová soustava – souhrnné opakování; Dýchací soustava – souhrnné opakování; Břízovité, vrbovité; Trávicí soustava – opakování; Bukovité, břízovité, vrbovité; Vylučovací soustava – opakování; Hluchavkovité, hvězdnicovité, …; Kůže – opakování; Nervová soustava – opakování; Jednoděložné rostliny – opakování; Smyslová ústrojí – opakování; Lipnicovité – opakování; Přehled základních systematických jednotek rostlin; Žlázy s vnitřním vylučováním,…; Opakování krystalových soustav; Opak. – strunatci a orgánové soustavy; Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů; Opak. – šelmy a ploutvonožci; Využití minerálů člověkem, opakování; Petrologie – opakování; Kopytníci – opakování

MZ 5 /VY_52_INOVACE_42 (Mgr. J. Mrázová)

Značky prvků; Oxidace a redukce; Stavba atomů; Elektrolýza; Ionty; Redoxní reakce; Kdo jsem; Oxidační čísla; Alkany; Halogenidy 1; Halogenderiváty; Alkoholy; Oxidy 1; Oxidy 2; Halogenidy 2; Dvouprvkové sloučeniny 2; Voda; Vzduch, voda; Kovy I.; Kovy II.; Organické sloučeniny; Nenasycené uhlovodíky; Sulfidy; Anorganické kyseliny 1; Úvod do chemie; Nebezpečná chemie; Vlastnosti látek; Směsi; Oddělování složek směsí; Filtrace; Opakování chemického názvosloví; Molární hmotnost; Chemické reakce; Hmotnostní zlomek; Výpočty z chemických rovnic; Riskuj – opakování

V případě zájmu o některý z DUM nebo IVM kontaktujte prosím Mgr. Blanku Michnovou,   michnova@zsotrtgm.cz.

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238