Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Svobodný přístup k informacím (27. 9. 2009)

§ 5 Zveřejňování informací                                                          č.j. 01/2007/sekr.

Obecné ustanovení: Na základě  ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím vydávám základní podmínky za nichž jsou informace zveřejňovány.

Schváleno: 24. 8. 2007 po projednání na vedení školy ředitelkou školy.

a)      školní řád

b)      organizační struktura

-         podání žádosti písemně na sekretariátu školy (tam se zaeviduje a předá ředitelce školy)

-         podle druhu obsahu předá ředitelka školy k vyřízení ( učitel, VP, metodik prevence, informatik, vedoucí ŠJ, zástupkyně, účetní)

c)      lhůty pro skončení správního řízení:

-         jednoduché případy neprodleně

-         složitější do 30 dnů

-         zvlášť obtížné (za účasti znalce) do 60 dnů

-         odvolání lze učinit písemně, ústně do protokolu i telefonicky. Pro posouzení zda jde o odvolání není podstatná forma, ale obsah. Musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co je navrhováno.Orgán nemůže odvolání odmítnout pro formální nedostatky. Není nutno, aby odvolání bylo odůvodněno, stačí že je zřejmé, že je účastník nespokojen s rozhodnutím a domáhá se nápravy.

d)      lhůta pro odvolání začíná běžet dnem, který následuje po dni oznámení.Lhůta je patnáctidenní. Pokud  bylo účastníkovi podáno nesprávné poučení nebo nebylo podáno vůbec, odvolání lze podat do 3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

e)      zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)

vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné  školní docházky

vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

vyhláška č. 15/2004 Sb., kterou stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé  vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků

vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

vyhláška 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

vyhláška 74/2005 Sb., o školním stravování

vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Závěrečná uspořádání:

-         kontrolou provádění ustanovení o svobodném přístupu k informacím je ředitelkou školy pověřena zástupkyně ředitelky školy

-         zveřejňování informací nabývá účinnosti 3. září 2007

-         bude pravidelně vyhodnocováno a případně upravováno na základě připomínek

V Otrokovicích 3. 9. 2007

Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy

Vysvětlivky:  VP – výchovný poradce

ŠJ  – školní jídelna

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238