Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

1.5. Školská rada (22. 9. 2009)

Vaše názory, podněty a informace, které chcete sdělit a řešit prostřednictvím školské rady, zasílejte na tuto e-mailovou adresu: skolskaradatgm@seznam.cz

Co je školská rada 

Výtah ze školského zákona č.564/2004 Sb., § 167,168

(1) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel (Město Otrokovice), který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

(3) Funkční období členů školské rady je tři roky a zasedá nejméně dvakrát ročně.

(4) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada ZŠ TGM byla zřizovatelem ustanovena  na základě usnesení Rady města Otrokovice č. 182/04/05.

Počet členů ŠR a zástupci za zřizovatele obsahuje usnesení RMO/206/04/08.

Členové školské rady na období 2014 - 2017

Jméno funkce zastupuje
Mgr Radana Zenáhlíková předseda zřizovatele
Bc. Magda Zycháčková člen zřizovatele
Ludvík Kubín člen rodiče
Miloslava Vrobelová člen rodiče
Miroslava Dolanská člen pedagogy
Mgr. Šárka Fránková-Chytilová tajemník pedagogy

Zápis ze schůzí je k nahlédnutí u Mgr. Š. Fránkové-Chytilové.

aa

Výsledky voleb do Školské rady – zástupci zákonných zástupců

Volby proběhly 13. 6. 2017. Zvoleni byli tito kandidáti (pořadí dle počtu hlasů): Kubín Ludvík, Čápová Milana.

Oba kandidáti získali nadpoloviční většinu hlasů.

Zapsala: Dolanská Miroslava

Členové školské rady na období 2017 - 2020 

Jméno funkce zastupuje
předseda zřizovatele
člen zřizovatele
Ludvík Kubín člen rodiče
Milana Čápová člen rodiče
člen pedagogy
tajemník pedagogy

 

 


« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238