Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Informace o odvolacím řízení (20. 11. 2013)

při přijímání ke vzdělávání ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018

zdroj informací: www.zkola.cz

Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Případné změny školské legislativy související s přijímacím řízením doporučujeme sledovat ve sdělovacích prostředcích nebo se informovat u výchovných poradců základních škol.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je tedy vždy nutné adresovat řediteli střední školy, ve které uchazeč absolvoval přijímací řízení.

Odvolání by mělo obsahovat: 

-          jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště uchazeče;

-          název školy, úplný název a kód oboru vzdělání, kterého se přijímací řízení týká;

-          důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí);

-          jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče;

-          datum a podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče;

-          v případě, že se adresa trvalého bydliště neshoduje s adresou pro zaslání rozhodnutí, je nutno tuto skutečnost v odvolání uvést.

V případě, že příslušná střední škola podanému odvolání nevyhoví, postupuje kompletní spisový materiál o přijímacím řízení odvolacímu orgánu, a to až po uplynutí celé lhůty pro odvolání, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo odvolání doručeno. Pro školy všech zřizovatelů se sídlem ve Zlínském kraji je tímto odvolacím orgánem Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

Odvolací orgán rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla odvolání včetně kompletních podkladových materiálů postoupena.

 

VZOR ODVOLÁNÍ 

Adresa školy

Odvolání se vždy zasílá pouze na adresu školy – ne na krajský úřad.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

Odvolávám se proti rozhodnutí školy, NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY, o nepřijetí mého syna/dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ, datum narození, bydliště, ke vzdělávání v oboru vzdělání NÁZEV a KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ a forma vzdělávání.

K odvolání uvádím tyto důvody: VYPSAT v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

V……………………. dne……………

Jméno uchazeče a zákonného zástupce;

Podpis uchazeče a zákonného zástupce;

Adresa pro zaslání rozhodnutí o odvolání;

Zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

 

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238