Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

1.3. Školní poradenské pracoviště (22. 9. 2009)

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zahájilo svoji činnost na naší škole v únoru 2009.

Členové ŠPP:

Mgr. Ivana Bezděková – metodik prevence, bezdekova@zsotrtgm.cz

Mgr. Jana Mrázová – výchovný poradce, mrazova@zsotrtgm.cz

Mgr. Klára Seidlová – školní psycholog, psycholog@zsotrtgm.cz

Mgr. Eva Lužová – kariérový poradce, luzova@zsotrtgm.cz

Mgr. Hana Úlehlová – speciální pedagog, vedoucí ŠPP, ulehlova@zsotrtgm.cz

Tito členové ŠPP spolupracují s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými pracovníky školy, s vedením školy a podle potřeby s dalšími odborníky – OSPOD, PPP, SPC.

Hlavní cíle ŠPP:

 •       sledování školní docházky – vysoká absence, neomluvená absence
 •       metodická pomoc pedagogům – při vytváření plánů pedagogické podpory, depistáže v 1. třídách, individualizace výuky
 •       zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – průběžná sledovanost, vyhodnocení, konzultace s pedagogy, s rodiči
 •       podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 •       posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 •       nabídka aktivit žákům, kteří výukově selhávají
 •       zajištění preventivních programů a vytváření preventivních aktivit v rámci rizikového chování
 •       vytváření příznivého klima školy
 •       sledování a řešení výchovných problémů společně s pedagogy
 •       spolupráce s orgány OSPOD, PPP
 •       zajištění profesního poradenství – volba střední školy a budoucího povolání, nabídka dotazníkového šetření profesní orientace
 •       poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště

Způsoby naplnění:

 •       individuální poradenství
 •       dotazníkové šetření
 •       intervenční programy
 •       krizové intervence
 •       přednášky a besedy
 •       práce s třídním kolektivem
 •       práce individuální a skupinová

Školní metodik prevence:

 •       metodická, koordinační a informační činnost
 •       organizace, realizace, zajištění preventivních programů a besed
 •       práce se třídou, komunitní kruhy
 •       aktivity v rámci prevence rizikového chování
Mgr. Ivana Bezděková 576 771 652 bezdekova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: pro žáky denně mezi 7.00 a 7.30, pro rodiče po předchozí domluvě kdykoliv (telefon, e-mail).

Výchovný poradce:

 •       úzká spolupráce s pracovníky PPP nebo s SPC
 •       vedení evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 •       shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 •       příprava podmínek pro integraci žáku se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 •       péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 •       koordinace tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami
 •       spolupráce na vyhodnocování efektivity individuálního vzdělávacího plánu s ostatními pedagogickými pracovníky
Mgr. Jana Mrázová
576 771 659 nebo 576 771 662 mrazova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Školní psycholog:

 • nabídka individuální psychodiagnostické činnosti se žáky,
 • participace na organizaci, realizaci a zajištění preventivních programů pro třídy,
 • realizace besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků,
 • skupinová a komunitní práce se žáky, účast na komunitních kruzích,
 • nabídka poskytování služeb psychologického poradenství s využitím prvků psychoterapie žákům v osobních problémech a žákům s výukovými a výchovnými problémy,
 • poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání a zákonným zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků,
 • participace na akcích školy podporujících stmelování kolektivu,
 • realizace stmelovacích a adaptačních aktivit,
 • realizace krizových intervencí pro žáky, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize a další činnosti ve spolupráci s ostatními členy školního poradenského pracoviště,
 • testování profesní orientace žáků, kariérové poradenství pro žáky devátých tříd, spolupráce s rodiči při vhodné volbě povolání,
 • spolupráce s OSPOD, PPP a dalšími organizacemi.
Mgr. Klára Seidlová
576 771 660 psycholog@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny

Děti mě mohou oslovit, kdykoliv mě uvidí v prostorách školy nebo v mé pracovně. Rodičům doporučuji si předem domluvit schůzku. V průběhu dne se totiž vyskytuji různě v budově školy (práce se třídou, náslechy ve vyučování). Může se tedy stát, že nebudu ve své pracovně přítomna.

Proto doporučuji si konzultace předem telefonicky, e-mailem nebo osobně domluvit, abych Vám mohla věnovat plnou pozornost.

V případě potřeby je možné mi rovněž zanechat vzkaz ve schránce u mých dveří – najdete mě v 1. patře naproti kancelářím vedení školy.

Speciální pedagog:

 •       příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky
 •       u žáků se zdravotním postižením pomoc při sebeobsluze
 •       vedení hodin individuálního vzdělávání
 •       individuální a skupinová podpora žáků při přípravě na výuku
 •       pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a rodiči žáků
 •       spolupráce s učiteli při přímé výchovné a vzdělávací činnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mgr. Hana Úlehlová
576 771 659 ulehlova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny:  po předchozí domluvě

Kariérový poradce:

 •       poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 •       zajišťování a koordinace akcí IPS ÚP Zlín, PPP Zlín a školy
 •       skupinová a individuální šetření formou dotazníků a rozhovorů
 •       zprostředkování informací o SŠ a o přijímacím řízení na SŠ
 •       podle možností poradenství bývalým žáků naší školy, kteří mění oblast svého vzdělávání na SŠ
Mgr. Eva Lužová
576 771 655 luzova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Všechny informace k přijímacímu řízení na SŠ budou průběžně aktualizovány a doplňovány podle platné legislativy.

Prevence školní neúspěšnosti

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238